عکاسی از کودکان نیازمند خلاقیت در عین حال صبر و حوصله فراوانه چرا که هیچ کودکی برای شما صبر نمیکنه تا ازش عکس بگیری!!