ویدیو سکون!‌ شاید فقط اینبار سکون راه حل ماجرا باشد…